Úvodní stránka » Odkazy pravé menu » Cíle jeslí a školky Ententýky

Program rozvíjení schopností dětí v jeslích a školce Ententýky

Vývoj fyzických, psychických, poznávacích nebo například řečových schopností je ovlivněn mnoha faktory – dědičností, vnějšími vlivy, ale především působením rodiny a okolí.

Děti v předškolním věku jsou velmi zvídavé, pátrají po příčinách jevů, které vidí v každodenním životě a na dospělých chtějí hlavně vědět PROČ. Paní učitelky v naší soukromé školce Ententýky se dětem věnují každý den a na tuto zároveň jednoduchou i složitou otázku se snaží jednoduše a srozumitelně odpovědět. Zároveň se snaží pomáhat rodičům rozvíjet své ratolesti ve všech oblastech života – v biologické oblasti (dítě a jeho tělo), v psychologické (dítě a jeho psychika), v interpersonální (dítě a ten druhý), v sociálně-kulturní (dítě a společnost) i v environmentální oblasti (dítě a svět).

Dítě se učí své jméno a příjmení, poznávat členy své rodiny. Začíná mluvit gramaticky správně, postupně obohacuje slovní zásobu. Básničkami a písničkami ve školce podporujeme mechanickou paměť.

V raném dětství dochází ke změnám v poznávacích procesech, v citovém a společenském vývoji, ale také ke změnám tělesných a pohybových funkcí. Formou her s dětmi ve školce provádíme dechová cvičení, procvičování a uvolňování těla a především ruky a zápěstí jakožto přípravu pro nácvik grafomotoriky. Nedílnou součástí je pobyt na čerstvém vzduchu, když počasí dovolí. Venku se děti mohou „vyběhat“, vybít dostatek energie a otužovat se.

Nejdůležitější pro každého člověka, a zejména pro děti, je pocit bezpečí a jistoty. Snažíme se rozvíjet zdravé sebevědomí, samostatnost, a učit děti, jak dodržovat základní pravidla chování (navazovat kontakt s jinými dětmi, vznik dětských přátelství, zdvořilostní návyky) a dbát na bezpečnost na silnici, před neznámými lidmi, cizími psy apod.

Nezanedbatelný je také estetický vývoj - hudební, výtvarný či pohybový projev, čímž se rozvijí fantazie, tvořivost, představivost.

Z těchto myšlenek vychází program Miniškolky Ententýky z.s.:

Rozvíjení všech oblastí života

Hrubá motorika: tělocvik, pohybové hry, tanečky

Jemná motorika: stavebnice, skládačky, kostičky, navlékání korálků, práce s papírem, tvorba sezónních výrobků

Paměť: básničky, písničky, říkadla, hádanky

Sociální kontakty: komunikační dovednosti, děti se učí kooperovat, hrát si s dalšími dětmi různých věkových kategorií, prosazovat se, poznávat rodinné vztahy

Kulturní akce: Zoo, výchovné koncerty, (loutkové) divadlo, výstavy

Sportovní aktivity: pohybové aktivity podporující správné držení těla, jóga, cvičení na balonech, učíme se správně dýchat , zlepšování kondice a obratnosti pomocí pohybových her

Umělecké činnosti: fantazie, představivost a tvořivost - výtvarné, dramatické činnosti, hudební aktivity – písničky, hrajeme na jednoduché hudební nástroje

Rozvíjení kognitivních (poznávacích) dovedností

Počítání

Vedení k pozitivnímu přístupu k učení

Vedení k samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti

Environmentální výchova: příroda a svět kolem nás, kde kdo žije, město a vesnice

-  jak se chovat v přírodě – co dělat a nedělat v přírodě

-  jak se chovat ve městě – krásy a nástrahy velkoměsta, pozor auto

První anglické krůčky

Kurz seznámí děti se základy angličtiny nenásilnou formou hry, zábavných činností (písničky, říkanky, výtvarné, pohybové činnosti) v návaznosti na probíhající učivo dle programu školky.

Děti si výukou angličtiny trénují paměť, myšlení a pozornost, rozvíjejí se tak komunikační kompetence dítěte a formuje se jeho vyjadřování.

Zdravý životní styl

Čokoláda, nebo jablíčko? - správné stravovací návyky

Myjeme si ručičky – správné hygienické návyky

Navštěvujeme se školkou solnou jeskyňku

Otužujeme se

Oblast interpersonální

Dobrý den a na shledanou – jak se správně chovat k ostatním, co je slušné a neslušné

Učím se pomáhat

Mám tě rád, jsem tvůj kamarád

Kdopak má dnes narozeniny? – ve školce slavíme narozeniny každého našeho dítěte, děti si budou navzájem vyrábět dárečky

Pravidelný kontakt s rodiči.

Aktuality pro rodiče

27.12.2018

PF 2019
28.12.2017

PF2018
1.1.2017

PF 2017
1.1.2016

PF 2016


30.12.2014

PF 2015
28.4.2012

Více fotografiíarchiv

Kontakt

Miniškolka Ententýky
Veslařská 579/90, 637 00, Brno - Jundrov
603242911

Fotogalerie43